Wstępne podsumowanie pilotażowych e-learningowych studiów podyplomowych

Zakończyła się pierwsza edycja studiów „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej”. W związku z zastosowaną formułą, tylko formy i metody kształcenia zdalnego, przyjęty został stosowny regulamin oraz program – dwa semestry, 250 godzin zajęć, 60 punktów ECTS. Dla potrzeb procesu rekrutacyjnego uruchomiono dodatkową platformę, na której zamieszczone były kluczowe informacje o programie i trybie kształcenia. Możliwe było wypełnienie on-line kwestionariusza rekrutacyjnego oraz przesyłanie danych bezpośrednio administratowi platformy. W toku rekrutacji, głównym kanałem informowania o ofercie studiów były: strona internetowa oraz media społecznościowe.

Studia uruchomiono w grudniu 2017 roku.
Zajęcia odbywały się wyłącznie na platformie e-learningowej LMS ILIAS. Były realizowane według autorskiego programu kształcenia. Charakteryzował je przede wszystkim aspekt praktyczny. Słuchacze zaliczali na ocenę kolejne przedmioty ujęte w programie. Dedykowane materiały zamieszczane były w folderach poszczególnych przedmiotów. W toku studiów, m.in.: (1) umieszczono na platformie ponad 300 materiałów, opracowań tematycznych oraz 67 plików multimedialnych, (2) słuchacze przygotowali ponad 90 prac zaliczeniowych, np. opracowania programów szkoleń, scenariusze, projekty materiałów szkoleniowych, prezentacje,  ankiety – diagnozy potrzeb oraz ankiety ewaluacyjne. Komunikacja ze studentami przebiegała wielotorowo, uwzględniając takie kanały jak: (1) poczta mailowa – ponad 200 wiadomości, (2) poczta w ramach platformy LMS ILIAS – ponad 40 wiadomości, (3) fora przedmiotowe – ponad 260 postów, (4) rozmowy telefoniczne i poprzez aplikację Skype. Należy podkreślić, że słuchacze otrzymywali informację zwrotną na każde przesłane zadanie/ materiał.

Finalnym zadaniem słuchaczy było opracowanie prac dyplomowych, których istotą miało być uwzględnienie następujących kwestii: (1) programu szkolenia,(2) materiałów szkoleniowych – skryptu oraz prezentacji, (3) ankiet diagnozy potrzeb oraz ankiet ewaluacyjnych, (4) ćwiczeń teoretycznych i praktycznych, (5) noty trenerskiej. Zatwierdzone zostały następujące tematy prac dyplomowych: (1) Wykładnia prawa podatkowego – szkolenie, (2) Warsztat pracy trenera. Przedstawienie kompleksowe procesu realizacji szkolenia specjalistycznego z zakresu skutecznego odchudzania, (3) Projekt szkolenia: Efektywne komunikowanie się w zespole w oparciu o analizę transakcyjną, (4) Asystent rodziny – rola, zadania, sposoby pomocy dla osób potrzebujących wsparcia, (5) Rozwój zawodowy – kariera. Prace były recenzowane.

Studia zakończyły się powodzeniem. Cele osiągnięto, jednocześnie zebrano doświadczenia. Przeprowadzono studia podyplomowe wyłącznie w formule zdalnej, co stanowi szczególny przykład zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Platforma LMS ILIAS okazała się skutecznym narzędziem stymulowania aktywnych relacji wykładowca – słuchacz/ grupa szkoleniowa. Osiągnięciu celów kształcenia sprzyjało wykorzystanie mediów społecznościowych. Możliwe było zindywidualizowanie procesu kształcenia i dopasowanie do możliwości/ zdolności/ umiejętności każdego słuchacza. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny prac dyplomowych oraz ich walory utylitarne. Słuchacze bardzo wysoko oceniali studia w formule e-learningowej i wszyscy ukończyli je w podstawowym terminie.