CEL organizatorem kolejnego szkolenia e-learningowego dla NATO

13-17 kwietnia br., troje ekspertów reprezentujących instytucje naukowo-dydaktyczne Ukrainy było uczestnikami, zorganizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pierwszych warsztatów związanych z opracowaniem nowej wersji kursu e-learningowego dot. podstaw świadomości wielokulturowej (Introduction to Culture Awareness – ICA 2.0). Zgodnie z decyzją rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, przedsięwzięcie szkoleniowe, realizowane w ramach programu NATO DEEP Ukraina, zostało przygotowane i przeprowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu, we współpracy z Centrum E-learningu KSW (CEL).

Uczestnikami ze strony ukraińskiej byli: Hanna Pilshchykova z Narodowej Akademii Administracji Publicznej (uczelnia podlegająca bezpośrednio prezydentowi Ukrainy), Oleksandr Voitekh z Centrum Przygotowań do Misji Pokojowych SZ Ukrainy oraz Vladyslav Kyva z Centrum E-learningu Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy. Ze strony KSW, koordynatorem szkolenia była Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu – Anetta Supel.

W toku warsztatów dokonano analizy oraz sformułowano wnioski dot. mocnych i słabych stron dostępnego od 2012 roku kursu e-learningowego „Wstęp do świadomości wielokulturowej” (Introduction to Culture Awareness – ICA 1.0). Podkreślono jego znaczenie dla promowania wiedzy dotyczącej tej sfery. Omówiono strukturę oraz zakres merytoryczny rozdziałów, wskazano na konieczność dokonania aktualizacji treści uwzględniając współczesne realia. Dotyczą one przede wszystkim potrzeby opracowania kompleksowego kursu dot. szerokiej palety zagadnień z zakresu świadomości wielokulturowej, łaczącego aspekt militarny i cywilny. W toku warsztatów dokonano przeglądu innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w kształceniu zdalnym, przeprowadzając analizę rozwiązań/ programów/ aplikacji komercyjnych dostępnych na rynku. Skupiono się na czterech: Coursera https://www.coursera.org, Future Learn https://www.futurelearn.com, Openclassrooms https://openclassrooms.com, edX https://www.edx.org Ponadto rozważano możliwości wykorzystania elementów grywalizacji na przykładzie aplikacji/gry noszącej nazwę The Evolution of Trust   http://ncase.me/trust/

Uzgodniono, że w toku dalszych prac nad kursem ICA 2.0 zespół projektowy będzie wykorzystywał najnowsze rozwiązania sfery multimediów, zwłaszcza dot. rejestracji wideo, co wiąże się z koniecznością dostępu do profesjonalnego studia. Elementem wspierającym będzie tzw. grywalizacja. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zaprojektowanie przyjaznego interfejsu. Użyte zostaną specjalistyczne aplikacje, przy czym żadne obiekty nie będą tworzone w technice Flash.

W toku warsztatów omówiono dobre praktyki w zakresie tworzenia kursów, stąd dla potrzeb ICA 2.0 zespół projektowy będzie dbał o przygotowanie adekwatnych przykładów ilustrujących treści, korzystał z wiarygodnych źródeł, współpracował z ekspertami, stosował precyzyjną terminologię, właściwie określał kontekst kulturowy – zwłaszcza w aspektach dotyczących religii, polityki oraz seksualności. Uzgodniono, że podjęte zostaną działania mające na celu stworzenie bazy ekspertów międzynarodowych, rekomendując udział przedstawicieli innych państw objętych programami DEEP. Płaszczyzną komunikacji roboczej będzie platforma LMS ILIAS i jej narzędzia. Projekt będzie realizowany głownie w programie Adobe Captivate, przy wykorzystaniu zasad modelu ADDIE, którego głównym założeniem jest iteracyjność procesu budowy kursu. Szczegółowe cele dydaktyczne i efekty szkolenia zostaną przygotowane w drodze uzgodnień roboczych. Do czasu kolejnych warsztatów uczestnicy będą uczestniczyli w roboczych spotkaniach realizowanych zdalnie. Najbliższym celem jest opracowanie harmonogramu działań projektowych, wstępnych założeń scenariusza kursu oraz skompletowanie zespołu projektowego.